Informacje nieudostępnione w BIP

  • Drukuj

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176 z późn. zm.):

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy:

  1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format doc, 45 KB)

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format pdf, 126 KB)