Instrukcja korzystania ze strony

 

  • Podstawy prawne funkcjonowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

    1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176)

    2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

 

  • Organizacja informacji na stronie

  1. Menu główne
   

Znajduje się po lewej stronie witryny. Umożliwia dostęp do opublikowanych w niej informacji o jednostce.

     
  2. Menu "Informacje o stronie"
   

Znajduje się po lewej stronie witryny, pod menu głównym. W szczególności umożliwia dostęp do informacji o redaktorach strony. Zawiera także link do modułu wyszukiwawczego, pozwalającego odnaleźć w witrynie poszukiwane informacje lub dokumenty.

 

  • Formaty plików zawierających informacje

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247).