Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa

Udostępnianie zbiorów

 1. Rejestr czytelników
 2. Rejestr wypożyczeń i udostępnień materiałów bibliotecznych
 3. Ewidencje odwiedzin użytkowników biblioteki
 4. Rejestr upomnień wysłanych do czytelników
 5. Rejestr książek udostępnionych na miejscu ze Zbiorów Specjalnych PBW
 6. Katalogi wydawnictw zwartych i ciągłych
 7. Kartoteka zagadnieniowa
 8. Statystyki

 

Działalność informacyjna i pedagogiczna

 1. Ewidencje przeprowadzonych szkoleń
 2. Ewidencje przeprowadzonych lekcji bibliotecznych
 3. Rejestry udzielonych porad bibliograficznych i bibliotecznych
 4. Rejestr wysłanych zestawień bibliograficznych
 5. Wykaz praktykantów
 6. Ewidencje wydruków komputerowych
 7. Statystyki

 

Ewidencja materiałów bibliotecznych

 1. Rejestry przychodów: rejestr zakupów książek, rejestr darów książek, rejestr darów podręczników, rejestr darów zbiorów AV oraz księgi inwentarzowe (książek, podręczników, zbiorów AV, broszur)
 2. Akcesja wydawnictw ciągłych
 3. Rejestry ubytków
 4. Statystyki

 

Dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli

 1. Rejestr wniosków o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 2. Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 3. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 4. Rejestr decyzji odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

 

Administracja - rejestry

 1. Pełnomocnictw
 2. Upoważnień
 3. Zarządzeń dyrektora
 4. Delegacji
 5. Urlopów
 6. L-4
 7. Wyjść służbowych
 8. Dziennik korespondencyjny
 9. Upoważnień związanych z zakresem wykonywanych czynności
 10. Upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 11. Pracowników zwolnionych
 12. Osób na emeryturze i rencie
 13. Badań lekarskich
 14. Szkoleń BHP
 15. Archiwalne
 16. Udostępnień archiwalnych
 17. Szkoleń stanowiskowych
 18. Zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 19. Wypadków przy pracy
 20. Zamówień publicznych
 21. Wykonawców
 22. Umów
 23. Skarg i wniosków
 24. Ewidencje i rejestry finansowo-księgoweZasady udostępniania:

zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i in.), za zgodą dyrektora biblioteki, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Dostęp: w siedzibie biblioteki.